To Thread - Forum Home

The Mudcat Café TM
https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=170028
3 messages

Lyr Add: Cha Bhi Mi Buan (Scottish Gaelic)

22 Jun 21 - 03:27 PM (#4111027)
Subject: Lyr Add: Cha Bhi Mi Buan (Scottish Gaelic)
From: Felipa

CHA BHI MI BHUAN                              

[SEISD]
         Cha bhi mi buan 's tu bhi bhuam         
        Thug mi luaidh òg dhut                         
        Cha bhi mi buan 's tu bhi bhuam         
        
Chì mi 'm bàta dol seachad               
Muir a sgapadh mu bòrdan               
        
Mar an deachaidh mi mearachd               
Bha mo leannan ga seòladh               
        
Bha mo leannan ga stiùireadh               
Oigfhear ùr a 'chùl bhòidheach               
        
Oigfhear ùr a 'chùl bhuidhe               #
O, b'aithne dhomh òg thu            
        
'Se do bhòidichean fada               
'S gaol, a Lachlainn, a leòn mi      
        
O, na faicinn thu tighinn               
'S mi gu ruitheadh 'nad chòmhdhail   
        
'S mi gu ruitheadh 'na do choinneamh
Air mo bhonnan gun bhrògan         
        
Ged tha reothadh glè chruaidh ann         
'S sneachda fuar air a' mhòine         

TRANSLATION

[CHORUS]
I will not survive if you leave me
I gave you my love when I was young
I will not survive if you leave me

I see the ship going by
Its boards slicing through the sea

If I'm not mistaken
My sweetheart was sailing her

My sweetheart was at the helm
The young man of the beautiful tresses

It is your long-established promises
And your love, Lachlan, that have wounded me

Oh if I saw you coming
I would run to meet you

I would run towards you
On the soles of my shoeless feet

Though there's a hard frost
And cold snow on the peat
      
Sources
http://www.celticlyricscorner.net/lamond/cha.htm

as sung by Mary Jane Lamond of Canada on her album "Bho Thír nan Craobh" (from the land of the trees):
https://open.spotify.com/album/3D6UgxbfKUlBxxP6XFOfyi

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/alltandubh/orain/Cha_Bhi_Mi.html

sung by Fiona Mackenzie and Brian Ó hEadhra - youtube

Cha Bhi Mi Buan - sung by Anne Martin | Spotify


22 Jun 21 - 06:03 PM (#4111046)
Subject: RE: Lyr Add: Cha Bhi Mi Buan (Scottish Gaelic)
From: RunrigFan

Cha bhi mi buan ’s tu bhith bhuam
Thug mi luaidh òg dhut
Cha bhi mi buan ’s tu bhith bhuam

Chì mi ’m bàta dol seachad
Muir a’ sgapadh na bòrdan

Mura deachaigh mi mearachd
Bha mo leannan ga seòladh

Bha mo leannan ga stiùireadh
Òigear ùr a’ chùil bhòidhich

Òigear ùr a’ chùil bhuidhe
O, b’ aithne dhomh òg thu

’S e do bhòidichean fada
’S ghaol, a Lachlainn, a leòn mi

O, nam faicinn thu tighinn
’S mi gu ruitheadh nad chòmhdhail

’S mi gu ruitheadh na do choinneimh
Air mo bhonnan gun bhrògan

Ged tha reothadh glè chruaidh ann
’S sneachda fuar air a’ mhòine


22 Jun 21 - 06:04 PM (#4111047)
Subject: RE: Lyr Add: Cha Bhi Mi Buan (Scottish Gaelic)
From: RunrigFan

I will not last while you are away from me
I gave my young love to you
I will not last while you are away from me

I see the boat going by
The sea scattering about her sides

If I’m not mistaken
My sweetheart was sailing her

My sweetheart was steering her
The fair young man of the beautiful hair

The fair young man of the yellow hair
O, I’ve known you since I was young

It is your lasting vows
And your love, Lachlann, that have afflicted me

O, if I should see you coming
I would run to meet you

I would run to meet you
On the soles of my bare feet

Though there’s a very hard frost
And cold snow on the moor

Brian Ó hEadhra