The Mudcat Café TM
Thread #169819   Message #4105851
Posted By: GUEST,Rory
12-May-21 - 07:29 PM
Thread Name: Lyr Add: Tha Mo Ghaol air Aird a' Chuain (Gaelic)
Subject: RE: Lyr Add: Tha Mo Ghaol air Aird a' Chuain (Gaelic)
Origins to this song is in the thread Origins: Tha Mo Ghaol Air Aird A' Chuain