Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: An Eala Bhan

Lurgainn 16 Apr 09 - 07:32 PM
GUEST,Donal 18 Apr 09 - 02:20 AM
Lurgainn 18 Apr 09 - 06:58 PM
GUEST,Donal 18 Apr 09 - 07:55 PM
Lurgainn 24 Apr 09 - 06:36 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Req: An Eala Bhan
From: Lurgainn
Date: 16 Apr 09 - 07:32 PM

Does anyone have the lyrics for the version Julie Fowlis sings. I've looked in the DT and googled, but found nothing except the Capercaille version and it doesnt include the 2 extra verses that JF sings.
Have worked out a few lines but my Gaidhlig isnt good enough.
Any help appreciated.
L.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: An Eala Bhan
From: GUEST,Donal
Date: 18 Apr 09 - 02:20 AM

Is this it?

Gur muladach a tha mi
's mo chrìdhe 'n sàs aig bròn,
bhon an uair a dh'fhàg mi
beanntan àrd a' cheò:
gleanntaichean a' mhànrain –
nan loch, nam bàgh 's nan sròm,
's an eala bhàn tha tàmh ann
gach là air a bheil mi 'n tòir.

A Mhagaidh, na bi tùrsach,
A rùin, ged gheibhinn bàs.
Cò am fear am measg an t-sluaigh
A mhaireas buan gu bràth?
Chan eil sinn uileadh ach air chuairt,
Mar dhìthein buail' a' fàs,
Bheir siantanan na bliadhna sìos,
's nach tog a' ghrian an àird.

Tha mis' an-seo 's mo shùil san iar
On chrom a' ghrian san t-sàl:
Mo dhùrachd leig mi as a dèidh,
Ged thrèig i mi cho tràth,
Gun fhios gum faic mi màireach i
Nuair dhìreas i gu h-àrd,
Is iomairt lann gu bhith ri chèil'
Nuair 's lèir dhuinn beul an là.

Tha 'n talamh lèir mun cuairt dhìom
Na mheallan suas 's na neòil
Aig na shells a' bualadh –
Cha lèir dhomh bhuam le ceò;
Gun chlaisneachd aig mo chluasan
Le fuaim a' ghunna mhòir,
Ach ged tha 'n uair seo cruaidh orm
Tha mo smuaintean air NicLeòid.

Air m'uilinn anns na truinnseachan
Bha m'inntinn ort, a ghràidh;
Nam chadal bidh mi bruadar ort –
Cha dualach dhomh bhith slàn:
Tha m'aigne air a lìonadh
Le cianalas cho làn,
's a ghruag a dh'fhàs cho ruadh orm
a-nis air thuar bhith bàn.

Mas e 's gu bheil e 'n dàn dhomh
On bhlàr gun till mi beò,
Is gum faic mi an t-àite
San deachaidh m'àrach òg,
Bidh sinne, 's crathadh làmh againn
Is bilean blàth, toirt phòg,
's mo ghealltanas bidh pàighte dhuit
le fàinne chur mud mheòir.

Oidhche mhath leat fhèin, a rùin,
Nad leabaidh chùbhraidh bhlàth,
Cadal sàmhach air a chùl
's do dhùsgadh sunndach, slàn;
tha mise 'n-seo san truinnsidh fhuair
's nam chluasan fuaim a' bhàis,
gun dùil ri faighinn às le buaidh –
tha 'n cuan cho buan ri shnàmh.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: An Eala Bhan
From: Lurgainn
Date: 18 Apr 09 - 06:58 PM

Donal. I had most of this but not the verse you sent beginning ...

Mas e 's gu bheil e 'n dàn dhomh.... so thanks for that.

Julie Fowlis sings another verse between this one and the last.
I'll keep looking. Thanks again.
L.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: An Eala Bhan
From: GUEST,Donal
Date: 18 Apr 09 - 07:55 PM

This one?


Ach ma thig an t-àm
Is anns an Fhraing gu faigh mi bàs,
'S san uaigh gun tèid mo shìneadh
Far eil na mìltean chàch,
Mo bheannachd leis a' ghruagaich,
A' chaileag uasal bhàn –
Gach là a dh'fhalbh gun uallach dhi,
Gun nàire gruaidh na dhàil.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: An Eala Bhan
From: Lurgainn
Date: 24 Apr 09 - 06:36 PM

Cheers Donal. That was the verse I didnt have.
Thanks for your help.
L.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 25 September 4:13 AM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.