Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafesj

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: MacCrimmon's Lament (in Gaelic)

DigiTrad:
MACCRIMMON'S LAMENT


Related thread:
(origins) Origins: MacCrimmon's Lament (15)


Mim 13 Aug 98 - 02:24 AM
Bruce O. 14 Aug 98 - 11:15 AM
Murray on Saltspring 14 Aug 98 - 08:46 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum Child
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: MacCrimmon's Lament-words in Gaelic please
From: Mim
Date: 13 Aug 98 - 02:24 AM

Does anyone have the Gaidhlig words to Mac's lament?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: MacCrimmon's Lament-words in Gaelic please
From: Bruce O.
Date: 14 Aug 98 - 11:15 AM

According to section 9.2 on Craig Cockburn's Scots Gaelic website, the Gaelic verses are in a book, 'The Singing Tradition of Scotland'.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: Lyr Add: MacCRIMMON'S LAMENT / CUMHA MHIC CRIOMAIN
From: Murray on Saltspring
Date: 14 Aug 98 - 08:46 PM

The following text is from "The Gaelic Choir" [Gaelic title "A' Choisir-chiuil",] Published at Paisley c. 1920 maybe.

MacCRIMMON’S LAMENT -- CUMHA MHIC CRIOMAIN

1. Dh’ iadh ceo nan stuc mu eudann Chuilinn,
Us sheinn ’bhean-shith a torman mulaid,
Gorm shuilean ciuin ’san Dun a sileadh,
O’n thriall thu uainn ’s nach till thu tuille.

CHORUS: Cha till, cha till, cha till Mac Criomain,
An cogadh no sith cha till e tuille;
Le airgiod no ni cha till Mac Criomain,
Cha till e gu brath gu la na cruinne.

2. Tha osag nam beann gu fann ag imeachd,
Gach sruthan ’s gach allt gu mall le bruthach;
Tha ealtainn nan speur feadh gheugan dubhach,
A’ caoidh gu ’n d’ fhalbh ’s nach till thu tuille. CHORUS

3. Tha ’n fhairge fa-dheoigh lan broin ’us mulaid,
Tha ’m bata fo sheol, ach dhiult i siubhal;
Tha gairich nan tonn le fuaim neo-shubhach,
Ag radh gun d’ fhalbh ’s nach till thu tuille. CHORUS

4. Cha chluinnear do cheol ’san Dun mu fheasgar,
’S mac-talla nam mur le muirn ’ga fhreagairt;
Gach fleasgach ’us oigh gun cheol, gun bheadradh,
O’n thriall thu uainn ’s nach till thu tuille. CHORUS


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 23 June 5:49 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 2022 by the Mudcat Café Music Foundation. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.