Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Brosnachadh Bhruis

maple_leaf_boy 03 Dec 09 - 08:39 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: Brosnachadh Bhruis
From: maple_leaf_boy
Date: 03 Dec 09 - 08:39 PM

BROSNACHADH BHRUIS
Tune: Scots Wha Hae / Hey Tutey Tatey

CHORUS:
'Threun', le Uallas, dh'fhuiling creuchd,
'S le Bruis chaidh dàn' gu àr nan euchd,
Nis iarraibh bàs am blàr nam beum,
No buaidh gu treun 'san t-strìth.

Seo latha 'chruais an uair tha làth'ir,
Feuch feachd fo'n cruaidh air cluan an àir,
A teachd le'n uaill gu buaireas blàir,
A dheanamh tràillean dhìbh.
(CHORUS)

Cò thig do'n t-strì neo-dhìleas, claon?
Cò dheanadh uaigh ach cluan an raoin?
Cò striocadh sios gu dìblidh faoin
Air cùl nan claon-fhear clìth?

Cò 'n càs an rìgh, a rìogh'chd 'sa reachd,
Bheir beum nan geur-lann treun an gleachd,
Gu buaidh am blàr, no bàs 'na bheachd,
An gaisgeach leanadh mi.
(CHORUS)

Ar truaighe 's teinn, ar nainneirt chruaidh,
'Sar sliochd an sàs na'n traillibh truagh',
O'r cuislibh traight' air sgàth ar sluaigh,
Thig saorsa bhuan le sìth.
(CHORUS)

Biodh uaibhrich sleucht' fo'r beuma bàis,
Fear ainneirt dh'eug 'nuair ghèilleas nàmh,
Tha saorsa fhèin a'm beum 'ur làmh,
'Nis buaidh no bàs an t-stri.
(CHORUS)

Source: http://www.youtube.com/watch?v=uLt4cXWeGx0
http://www.youtube.com/watch?v=uLt4cXWeGx0
Song Category: Scotland, Patriot.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 20 June 11:01 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.