Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Brosnachadh Bhruis

maple_leaf_boy 03 Dec 09 - 08:39 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:
Subject: Lyr Add: Brosnachadh Bhruis
From: maple_leaf_boy
Date: 03 Dec 09 - 08:39 PM

BROSNACHADH BHRUIS
Tune: Scots Wha Hae / Hey Tutey Tatey

CHORUS:
'Threun', le Uallas, dh'fhuiling creuchd,
'S le Bruis chaidh dn' gu r nan euchd,
Nis iarraibh bs am blr nam beum,
No buaidh gu treun 'san t-strth.

Seo latha 'chruais an uair tha lth'ir,
Feuch feachd fo'n cruaidh air cluan an ir,
A teachd le'n uaill gu buaireas blir,
A dheanamh trillean dhbh.
(CHORUS)

C thig do'n t-str neo-dhleas, claon?
C dheanadh uaigh ach cluan an raoin?
C striocadh sios gu dblidh faoin
Air cl nan claon-fhear clth?

C 'n cs an rgh, a rogh'chd 'sa reachd,
Bheir beum nan geur-lann treun an gleachd,
Gu buaidh am blr, no bs 'na bheachd,
An gaisgeach leanadh mi.
(CHORUS)

Ar truaighe 's teinn, ar nainneirt chruaidh,
'Sar sliochd an ss na'n traillibh truagh',
O'r cuislibh traight' air sgth ar sluaigh,
Thig saorsa bhuan le sth.
(CHORUS)

Biodh uaibhrich sleucht' fo'r beuma bis,
Fear ainneirt dh'eug 'nuair ghilleas nmh,
Tha saorsa fhin a'm beum 'ur lmh,
'Nis buaidh no bs an t-stri.
(CHORUS)

Source: http://www.youtube.com/watch?v=uLt4cXWeGx0
http://www.youtube.com/watch?v=uLt4cXWeGx0
Song Category: Scotland, Patriot.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 21 February 12:52 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright 1998 by the Mudcat Caf Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.